Vår checklista

Vi jobbar med en checklista som ska säkerställa att resultatet verkligen uppfyller alla krav du har, och de du kanske inte ens tänkt på när det gäller byggnation av parkeringshus.

Här är några av de frågor som finns i vår checklista inför ett p-husprojekt.

 • Vilka funktionella krav finns?
  Som exempelvis hur många p-platser parkeringshuset ska ha och platsernas bredd och höjd.
 • Vilka fysiska förutsättningar och krav finns?
  Tomtens form och storlek, grundförhållanden, tillåten bygghöjd, grannar och tillfarter. Ska parkeringshuset vara friliggande, placeras ovan eller under jord, och ska det integreras med en annan byggnad?
 • Vilka miljökrav finns?
  Hur påverkas trafiken i området? Vilka är kraven avseende trafikbuller och avgaser?
 • Vilka estetiska önskemål finns?
  Fasadernas utformning och eventuell exteriör eller interiör utsmyckning samt trappor, hissar och räcken gås igenom.
 • Vilka säkerhetsaspekter behöver beaktas?
  Detta inkluderar bland annat trafiksäkerhet, personlig säkerhet, brandsäkerhet och övervakning.
 • Vilken entreprenadform är aktuell?
  Vi rekommenderar en delad entreprenad med en separat upphandling av stommen.