Byggvarudeklarationer

Byggsektorns Kretsloppsråd har redovisat ett antal åtgärder i en handlingsplan kallad ”Miljöansvar för byggvaror inom ett kretsloppstänkande”. En av dessa åtgärder är Byggvarudeklarationer, med vars hjälp byggherrar och byggsakkunniga ska kunna välja byggvaror som tar hänsyn till miljö och människors hälsa.

Nedanstående byggvarudeklarationer är av senaste versionen eBVD2015. Strängbetongs produkter är också bedömda och upplagda i Svanen Nordic Eco-Label, enligt Svanen 3.0 och finns även bedömda på SundaHus och Byggvarubedömningen.