Genomarbetade detaljer ger attraktiv fasad

Hårddisken

Längs med Söderleden i Mölndal har ett nytt område växt fram. Här ligger projektet Hårddisken, som idag fungerar som kontor, lager- och serviceverksamhet för Armatec. En byggnad med intressant gestaltning, som visar på hur man kan arbeta med prefabelement för att få ett varierat fasaduttryck.

hårddisken
Hårddiskens entré ramas in av ett upp och nedvänt L i ingjutet tegel och grafisk betong.

Mölndals kommun hade höga ambitioner med området där projektet Hårddisken ligger. Visionen var att det skulle nyttjas för kvalificerad kontors- och industriverksamhet. Särskilt stor vikt skulle läggas vid fasadgestaltning och krav ställdes på att fasaderna skulle utföras i gedigna material som tegel, trä, puts och betong. Fasader i exponerade lägen mot t.ex. gator och öppna ytor skulle ges extra omsorg.

– Det var just det här som låg till grund för Hårddiskens gestaltning, berättar arkitekten Carl-Johan Lindfors, som har ritat Hårddisken.

hårddisken
Vy framifrån på Hårddiskens entre och olika ytskikt.

För att få möjlighet att köpa tomten behövde Platzer visa på att de tänkte bygga ett hus som levde upp till de höga gestaltningskraven. Det var Lindfors Arkitektkontor som fick förtroendet att gestalta Hårddisken då de tidigare har samarbetat med Platzer Fastigheter och 2014 vunnit Mölndals Stads arkitekturpris.

– I samband med att vi presenterade de första skisserna för kommunen visade vi även upp ett tidigare samarbete med Strängbetong som referens, projektet Silentia i Falkenberg. Det gav stringens till projektet och en tydlig vision om vart vi var på väg berättar Carl-Johan.

Vukoborstad betong, grafisk betong och ingjutet tegel.

Utformningen bearbetades under resans gång och till slut landade man i den gestaltning som Hårddisken har idag. Byggnaden fick flera olika ytskikt just för att bryta ner skalan, skapa en attraktiv helhet och vara intressant både på nära och på långt håll.

– Vi har lagt stor vikt vid den helglasade entrén som blir som en öppen famn mot Söderleden. Entrén omges av en portal, likt ett upp och nedvänt L med ingjutet tegel på insidan. Teglet följer också med in i byggnaden och längs med lagrets långsida väster om entrén.

Inspirationen att låta gjuta in tegel i staplad form hämtades från ett annat av Strängbetongs projekt, projektet Gerhard.

– Vi tyckte att det gav ett intressant och annorlunda uttryck i murningen. Teglet fungerar också som en inramning av fönstren och ger en högre detaljnivå på fasaden mot gatan.

hårddisken
Kontrasterande mönster i grafisk betong och ingjutet tegel.

Lindfors Arkitektkontor har tidigare även arbetat med  dekorativa delar, i form av grafisk betong. Valetdenna gång föll på ett standardmönster, Stripes, vilket är just det namnet antyder – randigt.

– Det går att göra oerhört mycket med grafisk betong, men tillsammans med Platzer Fastigheter valde vi ett randigt standardmönster, vilket jag tycker samspelar med byggnadens formspråk i övrigt, säger Carl-Johan.

Byggnadens kontorsdel är utförd i vit Vukoborstad betong och med gråa liggande fönsterband. Den vita fasaden fortsätter längs lagrets gatufasad med fönsterband inramade av tegel och grafisk betong. På kortsidan, västerut, växlar fasadytan från en dekorativ del i grafisk betong till gråmålad betong.

Diskussionen mellan Strängbetong och Lindfors Arkitektkontor har varit kreativ om hur man når önskat uttryck för denna hall. Att besöka Strängbetongs produktionsenhet i Herrljunga bidrog till förståelsen för hur man bäst löser detaljutformningen.

– Det har varit ett intressant projekt och ett bra samarbete med kommunen och Platzer Fastigheter där alla parter haft en hög ambitionsnivå. Armatec är också nöjda över att ha fått en fin och funktionell byggnad med ett mycket bra skyltläge, avslutar Carl-Johan.

hårddisken
Fasadytan västerut växlar från en dekorativ del i grafisk betong till gråmålad betong.

Mer information

Om Bashallen®

Hårddisken är en del av Strängbetongs koncept Bashallen®, ett rationellt, tryggt och mångsidigt koncept, bestående av en bärande fasad och STT kassetter. Hårddisken visar hur man med relativt enkla medel kan göra en funktionell hall visuellt attraktiv. Klicka här för att läsa mer om Bashallen®.

Läs också...