Om Strängbetong

Strängbetong är en stomentreprenör, vilket betyder att vi står för en vädertät byggnad färdig för komplettering med el, ventilation, vvs och inredning.

Vi bygger allt från bostäder och kontor till parkeringshus, hallar och arenor. Utgångspunkten är färdiga koncept för varje byggnadstyp som vi sedan anpassar utifrån projektets förutsättningar och de behov du har som kund. Betongelementen tillverkar vi i våra fabriker varpå vi transporterar de färdiga delarna till byggarbetsplatsen och monterar ihop dem där huset ska stå.

Ett gediget miljö- och kvalitetsarbete

Strängbetong är kvalitets och miljö certifierade, för projektering, konstruktion, tillverkning och montering av prefabricerade betongelement enligt SS-EN ISO 9001 och 14001 sedan 2002. Våra betongelement är byggvarudeklarerade enligt BVD3 och registrerade på SundaHus och Byggvarubedömningen med betyget Rekommenderas.

factory-soloTryggheten i att veta vad man får

Produktion vid alla våra fabriker är certifierad enligt BBC, det bestyrker att produkternas egenskaper är i överensstämmelse med angivna standarder och byggregelverkens krav.

För de av våra produkter där det finns en harmoniserad europeisk standard, är dessa också CE-certifierade. Det innebär att provning och kontroller har utförts vid fabrik vilket verifieras genom produkternas märkning. För mottagaren betyder det en förenklad mottagningskontroll.
För dig som kund och byggherre innebär det också en garanti att vi uppfyller de nationella krav som ställs på cement, ballast, armering, svetsade ingjutningsgods, exponeringsklasser, täckande betongskikt och frostbeständighet.