Hållbarhet och förmågan att inte överleverera

I de livscykelanalyser Strängbetong gör för sina betongelement, från produktion till rivning, står cementtillverkningen för ca 85% av våra koldioxidutsläpp.

Henrik Vinell, affärsutvecklareSträngbetong.

Då är det lätt att peka finger och säga att problemet med cementtillverkningens höga koldioxidutsläpp är någon annans än mitt eget. (Cement används som bindemedel för betong.)

-Som den kugge Strängbetong är i samhällsbyggnadsmaskineriet har vi valt samverkansvägen med övriga aktörer i betongbranschen som arbetar målmedvetet för att minska utsläpp genom innovation och teknikutveckling, säger Henrik Vinell.

Inte mer betong än nödvändigt
På Strängbetong jobbar man med LEAN, vilket oftast går armkrok med hållbarhetsfrågorna, då det handlar om att vara resurssnål. Med andra ord så eftersträvas att inte använda mer betong än vad som behövs för ändamålet. Som tillverkare av prefabricerade betongprodukter är möjligheterna utmärkta för att materialoptimera och därför tas lösningar fram för exempelvis håldäck och uppstolpade golv, och slimmade produkter för brokonstruktion, för att ge några exempel.

Slanka brobalkar (ZIP) där hålrummen mellan balkarna inte behöver gjutas i.

Receptoptimering
Även om Strängbetong strävar efter att minimera levererad mängd betong per yta, så ligger det stor vinning i att optimera själva betongen, så kallad receptoptimering. Den är beroende av egenskaper på den lokala ballasten så väl som hållbar tillgång på alternativa bindemedel och produktionsresurser för varje produktionsställe.

-Därför får vi aldrig ett recept som funkar överallt, men vi har kommit en bit på väg och använder alternativa bindemedel på alla fabriker, berättar Henrik Vinell.

Arlandas parkering P53 som är ett TempoDeck från Strängbetong.

Designat för återanvändning
Strängbetong har också lösningar för cirkularitet. Parkeringshuskonceptet TempoDeck andvänder bara betong, inga tätskikt och andra inblandningar. Det innebär att det är lätt att materialåtervinna, men konceptet är också helt och hållet demonterbart, designat för återanvändning, vilket också har skett i några fall.

Viktigt också är att ha ett helhetsperspektiv och att se på betongens för- och nackdelar både kortsiktigt och långsiktigt. I det större perspektivet bidrar vi till den bebyggda miljön. Sunda miljöer för människor att bo och vistas i så väl som att skapa trygga och omtyckta platser.

-Det hållbara perspektivet är långsiktigt, där har utformning och gestaltning en viktig och självklar plats likaså betongen som med sin formbarhet och näst intill oändliga möjligheter till uttryck, avslutar Henrik Vinell.

Mer information

2045 ska all betong som säljs och används i Sverige vara helt klimatneutral.

Betong är hållbart!
För att läsa mer om vad betongbranschen gör inom hållbarhet kolla in Betongärhållbart.se 

Om Betonginitiativet
Betonginitiativet är ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner. Syftet är att tillsammans verka för klimatneutral betong. Visionen är att klimatneutral betong finns på marknaden 2030 och att den används överallt år 2045. Läs mer här.

Läs också...