”Vi vill utveckla en säkerhetskultur som engagerar alla”

Grunden i Strängbetongs säkerhetsarbete är att upptäcka och åtgärda risker innan tillbud och olyckor sker. Det kräver ett arbetsklimat där alla medarbetare värnar om varandra. Tidig påverkan är också temat för Strängbetongs årliga Säkerhetsvecka.

Strängbetongs Samuel Viik som jobbar med säkerhetsfrågor inom Strängbetong.

Don’t walk by – gå inte förbi – är ett av våra motton inom Consoliskoncernen, där Strängbetong ingår. Alla ska bry sig om sina kollegor och våga säga ifrån om någon medvetet eller omedvetet gör något riskfyllt.

– För mig handlar det om att utveckla en säkerhetskultur som engagerar samtliga medarbetare. Nu kraftsamlar vi inom hela Consolis och har nu satt höga mål och arbetar för en kultur med noll olyckor,  ”Towards a zero accident culture”.  Alla har möjlighet att påverka både sin egen och andras arbetsmiljö, säger Samuel Viik, ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Strängbetong.

Regelbundna samtal stärker säkerheten
Utöver de dagliga säkerhetsgenomgångarna avsätter alla chefer tid för regelbunden dialog med sina medarbetare om säkerheten och arbetsmiljön. Cheferna är ute i verksamheten och pratar om vad som fungerar och vad som kan bli bättre. Det handlar om allt från hur olika arbetsuppgifter genomförs till resor i tjänsten.

Det är ofta specifika situationer som ligger till grund för diskussionerna, som ska vara konstruktiva och leda fram till en åtgärd. Används rätt verktyg? Utförs en viss uppgift på det säkraste sättet? Man måste fråga sig vad som ligger bakom ett riskfyllt beteende: Är det slarv eller hade medarbetaren ingen möjlighet att agera annorlunda? Vad måste arbetsgivaren i det senare fallet förändra för att göra arbetsplatsen säkrare?

Metoden används inom hela Consolis och kallas Visual Felt Leadership, VFL.
– VFL går ut på att vara en god medmänniska och en bra ledare, att inte ignorera situationer som inte känns rätt i magen. Att inte agera blir ju ett slags tyst acceptans, säger Samuel Viik.

Viktigt att uppmärksamma det som är positivt
VFL är också ett utmärkt tillfälle att lyfta de goda exemplen. Det framhåller Christian Hörnkvist, ansvarig för miljö, hälsa och säkerhet inom Consolis affärsområde Building, som omfattar ett tiotal bolag runt om i Europa, däribland Strängbetong.

– En person som har valt att jobba säkert behöver bli bekräftad för att inte halka in i ett felaktigt beteende. Därför är det viktigt att uppmärksamma även det som är positivt.

Samuel Viik, säkerhetsansvarig, är ute i produktionen och stämmer av med kollegorna.
Samuel Viik, säkerhetsansvarig, är ute i produktionen och stämmer av med kollegorna.

Riskbedömningar av hela kedjan
Proaktivitet, att förutsäga risker och förebygga olyckor innan de händer, är grunden för allt säkerhetsarbete inom Strängbetong och Consolis. Riskbedömningar görs dagligen och på alla nivåer. De ligger till grund för strategier och handlingsplaner med tydliga mål.

Det handlar också om att se hur de olika delarna av verksamheten hänger ihop. Strängbetong har en rad olika processer: försäljning, projektledning, produktion, montage och konstruktion.Vad kan göras redan i projektskedet för att minimera risker senare i kedjan? Det är viktigt att identifiera redan i affärsskedetoch i projekteringsskedet vad vi kan göra för att minska risker.
– Det kan till exempel handla om hur stora betongelementen kan vara för att fortfarande kunna hanteras säkert. Vi ska agera mot grundorsaken, inte symtomen. Det är viktigt att en identifierad risk inte leder till en olycka. Som sagt vi arbetar för en kultur med noll olyckor, säger Samuel Viik.

Samuel Viik, Strängbetong, och Christian Hörnkvist på Consolis Building line stämmer av läget i videomöte.
Samuel Viik, Strängbetong, och Christian Hörnkvist på Consolis Building line stämmer av läget i videomöte.

Säkerhetsveckan intensifierar säkerhetsarbetet
Tidig påverkan är också temat när Strängbetong arrangerar sin årliga Säkerhetsvecka 11-15 mars. Samtliga medarbetare engageras och gemensamma föreläsningar blandas med gruppdiskussioner, utbildningar och övningar av olika slag.

– Säkerheten har alltid högsta prioritet, men på det här sättet ökar vi intensiteten ytterligare och passar även på att göra en del roliga saker. Det bryter den dagliga lunken och lyfter arbetet till nästa nivå, säger Christian Hörnkvist.

Statistik oumbärligt för rätt beslut
Tidigare år har Säkerhetsveckan gett en tydlig positiv effekt i statistiken och statistik är ett oumbärligt verktyg i säkerhetsarbetet, enligt Samuel Viik.

När han tillträdde sin nuvarande roll för åtta år sedan insåg han vikten av att förbättra insamling, sammanställning och analyser av incidentrapporter och riskobservationer ute i verksamheten. Det hjälper honom att snabbare se samband och var insatser krävs.

– Utan statistiken i ryggen blir det väldigt svårt att fatta beslut om vad vi ska fokusera på. Därför har vi drivit hårt att alla som upptäcker en risk eller är med om ett tillbud verkligen rapporterar det till sin närmaste chef.

Återkoppling ökar viljan att rapportera
Ambitionen är att rapporteringen ska öka. Medarbetarna har AFA Försäkrings IA-app till hjälp för att registrera sina iakttagelser. Den skickar automatiskt rapporten vidare till ansvarig chef för fortsatt utredning och eventuella åtgärder.

Det är också viktigt att den som lämnar rapporten får en återkoppling, som bekräftar att observationen har tagits på allvar och lett till en förändring. Det gör alla mer benägna att säga till även nästa gång.

Samverkan ger kreativa lösningar
Det medvetna säkerhetsarbetet har kraftigt minskat antalet olyckor med frånvaro och även olyckor som kräver medicinsk vård. Men det sker fortfarande tillbud, medger Samuel Viik, som därför ser en stor potential i den nära samverkan som sker inom Consolis.

– Vi jobbar för att skapa en gemensam standard. Goda exempel dyker upp från alla våra bolag, oavsett land. Det är svårt att säga vem som är bäst i klassen. Ingen sitter och håller på någonting. Det är kul att det delas så många bra lösningar. Och vi har vårt uttalade mål, mot en kultur med noll olyckor.

Aspekterna är många på det här, tillägger Christian Hörnkvist.

–Våra kunder vill jobba med en leverantör som tar dessa frågor på allvar och arbetar systematiskt och målmedvetet. Och det allra viktigaste  –  att ingen ska skada sig.

Mer information

Sju sätt för ett framgångsrikt säkerhetsarbete
  1. Säkerheten står alltid högst på agendan. Riskbedömningar görs på alla nivåer samt inför varje projekt och arbetsdag. Det handlar också om att se hur hela kedjan hänger ihop, hur ett beslut i en process kan påverka säkerheten i en annan.
  2. Noggrann insamling och sammanställning av incident- och riskrapporter gör det lättare att se var insatser krävs. Statistiken är ett oumbärligt verktyg för att fatta rätt beslut.
  3. En säkerhetskultur som uppmuntrar medarbetarna att värna om varandras säkerhet och rapportera observerade risker och riskbeteenden leder till att olyckor kan förhindras innan de händer.
  4. För att främja fortsatt riskrapportering från medarbetarna krävs ständig återkoppling om vad deras rapporterade iakttagelser har lett till. Det är viktigt att de märker att de kan göra skillnad.
  5. Regelbundna och konstruktiva säkerhetssamtal (Visual Felt Leadership) mellan chefer och medarbetare, där både observerade brister och det som fungerar bra lyfts fram, stärker säkerheten på arbetsplatserna.
  6. En årlig Säkerhetsvecka med föreläsningar, workshops, utbildningar och andra gemensamma aktiviteter belyser frågan ytterligare och intensifierar arbetet.
  7. Tydliga mål och uppföljning är avgörande för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Läs också...